Bảo mật thông tin khách hàng

Để nâng cao độ an tâm, an toàn và tin cậy của dịch vụ, chúng tôi đã quyết định phương châm như sau đây để thông báo cho toàn thể nhân viên tuân thủ nghiêm ngặc

+ Chúng tôi luôn tuân thủ phương châm bảo mật thông tin cá nhân và các pháp lệnh và qui phạm khác có liên quan. Chúng tôi đã đưa việc bảo mật thông tin cá nhân thành qui định của công ty để thực thi, duy trì đồng thời với việc nỗ lực cải thiện không ngừng.

+ Chúng tôi đã xác lập một chế độ quản lý liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân đồng thời thông báo cho toàn nhân viên để nổ lực tuân thủ triệt để.

+ Chúng tôi tiến hành xử lý trong phạm vi mục đích dùng để trình bày thông tin cá nhân cho khách hàng. Và thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng chúng tôi sẽ không cung cấp cho bên thứ ba , trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc có lý do chính đáng.

+ Chúng tôi luôn bảo mật thông tin cá nhân ở trạng thái mới nhất và chính xác nhất đồng thời thực thi liên tục an toàn thông tin nhằm nỗ lực phòng chống rò rỉ, tổn thất, truy cập bất chính thông tin cá nhân.

+ Chúng tôi sẽ nhanh chóng và trung thực đối ứng với yêu cầu đặt hàng, công khai liên quan đến thông tin cá nhân từ phía khách hàng.

Trong trường hợp cần phải sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nằm ngoài phạm vi mục đích sử dụng đã thông báo trước thì chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng và chỉ sử dụng khi được sự cho phép của khách hàng.

Thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng

§ Gửi sản phẩm, tư liệu…
§ Gửi hướng dẫn dịch vụ, sự kiện…
§ Cung cấp hỗ trợ, bảo trì cho khách hàng
§ Hỗ trợ đặt hàng, thảo luận
§ Cung cấp dịch vụ của các thành viên
§ Phát triển dịch vụ.
§ Thực hiện thỏa thuận hợp đồng
§ Hội nghị, đàm phán thương mại với khách hàng