Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Qui hoạch mới ( click để xem ảnh lớn )

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

24 vị trí mộ  đặt biệt được bố trí trong vòng xoay dưới chân Bồ tát Phổ Hiền

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Bố trí mộ theo qui hoạch khu vòng xoay Phổ Hiền Bồ Tát

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

24 vị trí mộ  đặt biệt được bố trí trong vòng xoay dưới chân Bồ tát Văn Thù

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Bố trí mộ theo qui hoạch khu vòng xoay Văn Thù Bồ Tát

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Sơ đồ qui hoạch khu B, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )