Sơ đồ vị trí, chi tiết khu gia đình (khu K, E)

 Sơ đồ vị trí, chi tiết khu gia đình (khu K, E)

Khu mộ gia đình E4-E7 được ban hành mới nhất với qui hoạch đa dạng về diện tích, hiện đại trong bố trí cây xanh cảnh quang đường sá và không gian bố trí các khuôn viên mộ.

Sơ đồ vị trí, chi tiết khu gia đình (khu K, E)

Ô màu xanh : Đã nhượng quyền sử dụng, Ô màu đỏ : Đã an táng)

 Sơ đồ vị trí, chi tiết khu gia đình (khu K, E)

Sơ đồ vị trí, chi tiết khu gia đình (khu K, E)Sơ đồ vị trí, chi tiết khu gia đình (khu K, E)