1. Cơ Sở Dịch Vụ Mai Táng Hội Kim Tâm


  • Địa chỉ: 386 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: 0254 3859 763

2. Cơ Sở Dịch Vụ Mai Táng Sáu Thọ


  • Địa chỉ: 151 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: 093 638 35 41

3. Dịch Vụ Mai Táng Thành Danh


  • Địa chỉ: 119 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: 0254 3562 481

4. Dịch Vụ Mai Táng Thanh Hùng


  • Địa chỉ: 1457 Đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: 098 467 19 69

5. Dịch Vụ Mai Táng Minh Sơn


  • Địa chỉ: 1 ĐH5, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: 090 813 66 21

Tham khảo chi tiết các dịch vụ tại đây:

Leave a Reply