Qui hoạch chi tiết Khu B – Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát ( mới )

Qui hoạch hoàn chỉnh hạ tầng kỷ thuật

Diện tích qui hoạch phù hợp với nhu cầu khách hàng

Khu qui hoạch nằm ngay trên trục đại lộ vĩnh hằng.

Sơ đồ qui họach

  Giới thiệu ca khúc viết về Hoa viên